tirsdag den 6. maj 2014

Fælles generalforsamling tirsdag d. 13. maj kl. 19.00

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dato: Tirsdag d.13. maj.

Tid: 19.00

Sted: I gymnastiksalen


1) Valg af stemmetællere 2 Valg af dirigent og referent 3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år og kommende års aktiviteter 4) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 5) Orientering om kontingenter 6) Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet: Ingen indkomne forslag. 7) Valg af formand (i ulige år) 8) Valg af kasserer (i lige år) – Trevor er på valg, han ønsker genvalg. 9) Valg af sekretær (i lige år) – Lissi er på valg, hun ønsker genvalg. 10) Valg af badmintonudvalgsformand (se § 13 ad 2) – Charlotte er på valg, hun ønsker genvalg. 11) Valg af gymnastikudvalgsformand (se § 13 ad 2) – Malene post er på valg, kan ikke modtage genvalg. 12) Valg af fodboldudvalgsformand (se § 13 ad 2) 13) Valg af klubudvalgsformand (se § 13 ad 2) 14) Valg af 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen 15) Valg af revisor og revisorsuppleant - 16) Eventuelt